top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN BY CARLIJN

C.J. Haveman handelend onder de naam BY CARLIJN is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76928470 en is gevestigd aan Damsterdiep 10 9711 SK te Groningen. 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Dienstverlener: BY CARLIJN, die Diensten (op afstand) aan Opdrachtgever aanbiedt. 3. Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met BY CARLIJN. 4. Aanbod: Ieder schriftelijk Aanbod c.q. offerte aan Opdrachtgever tot leveren van Diensten door BY CARLIJN. 5. Diensten: De Diensten die BY CARLIJN aanbiedt, zijn het creëren en bewerken van fotografische- en filmwerken, social media content creatie en - management & grafische vormgeving. 6. Overeenkomst: De Overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven, waarmee deze algemene voorwaarden en onverbrekelijk geheel vormen 7. Website: De Website die BY CARLIJN gebruikt is: https://bycarlijn.com/. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van BY CARLIJN, elke Overeenkomst tussen BY CARLIJN en Opdrachtgever en op elke Dienst die door BY CARLIJN wordt aangeboden. 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BY CARLIJN aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met BY CARLIJN is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten. 

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Het door BY CARLIJN gedane Aanbod is vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 2. BY CARLIJN is slechts aan een Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft BY CARLIJN het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor BY CARLIJN gegronde reden te weigeren. 3. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele voorbeelden, afbeeldingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbiedingen worden voorts gedaan op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig (blijken te) zijn. 4. Eventuele (op)levertermijnen in het Aanbod van BY CARLIJN zijn te allen tijde indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht BY CARLIJN nimmer tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte 

begrepen Diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst en annuleringsvoorwaarden

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte c.q. het Aanbod heeft aanvaard door deze schriftelijk, althans via e- mail, te bevestigen. 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan BY CARLIJN, zal BY CARLIJN de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk, althans per e-mail, bevestigen. 3. BY CARLIJN is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door BY CARLIJN zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever. 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten alsmede 50% van het offertebedrag gebracht in rekening bij Opdrachtgever, tenzij tijdens het aangaan van de Overeenkomst partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en BY CARLIJN een Overeenkomst is (af)gesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de opdracht partijen zijn overeengekomen. 2. Zowel Opdrachtgever als BY CARLIJN kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen, en zij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien BY CARLIJN ten tijde van de ontbinding Diensten heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 

 

Artikel 6 – Uitvoering dienstverlening

1. BY CARLIJN zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed Opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De Diensten worden zo spoedig mogelijk door BY CARLIJN uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever. De door BY CARLIJN aangegeven (op)levertermijnen betreffen nimmer fatale termijnen, behoudens expliciet 2. anders gemaakte afspraken. Opdrachtgever is ermee bekend dat eventuele gestelde termijnen flexibel zijn en oplevertermijnen kunnen afwijken van de overeengekomen datum. 2. Bij de uitvoering van de Diensten is BY CARLIJN niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen aanvullende werkzaamheden opleveren voor BY CARLIJN, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden, waarbij BY CARLIJN steeds gerechtigd is van Opdrachtgever te verlangen dat voor voorgenoemde kosten een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 3. BY CARLIJN is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen, tenzij anders overeengekomen. 4. Indien overeengekomen voert BY CARLIJN haar dienstverlening uit in fases, waarbij Opdrachtgever per fase een controle dient uit te voeren voordat er door BY CARLIJN wordt overgegaan tot de uitvoering volgende fase. 5. Opdrachtgever dient BY CARLIJN schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst. 6. Het creëren van fotografische- en filmwerken, social media content creatie en - management & grafische vormgeving is een uiting van creativiteit, smaak en eigenheid. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de Offerte 

zoals BY CARLIJN die hanteert, houdt dit ook in dat Opdrachtgever akkoord gaat met de aanpak en stijl die BY CARLIJN hanteert. BY CARLIJN heeft het recht om de inhoud van haar dienstverlening, voor zover hier niets uitdrukkelijk door Opdrachtgever over is gemeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. 7. Indien voor een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst BY CARLIJN genoodzaakt is aanvullend materiaal of een ruimte te huren, of achteraf blijkt dat er meer tijd nodig is voor de bewerking, kunnen hier gedurende de opdracht extra kosten voor worden gerekend. Het een en ander geschiedt op basis van nacalculatie. BY CARLIJN zal Opdrachtgever hier tijdig van op de hoogte stellen. 8. BY CARLIJN kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van BY CARLIJN een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden. 

Artikel 7 – (Op)Levering

1. De opleveringstermijn betreft een flexibele termijn, met als richtlijn de overeengekomen datum, tenzij expliciet anders door BY CARLIJN bij Overeenkomst bepaald. BY CARLIJN zal de te ontwikkelen werken opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door BY CARLIJN of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft BY CARLIJN recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is BY CARLIJN gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever haar goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever is niet gerechtigd een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd. 3. BY CARLIJN spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen. Indien overeengekomen dat Opdrachtgever na oplevering recht heeft op één of meerdere aanpassingsrondes, zijn de kosten hiervan afhankelijk van hetgeen partijen bij Overeenkomst hebben vastgelegd. 

Artikel 8 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. BY CARLIJN is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten. 2. Indien BY CARLIJN meer werk dient te verrichten dat zij had kunnen voorzien ten tijde van de offerte op basis van de door Opdrachtgever verstrekte informatie, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is BY CARLIJN gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. 3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal BY CARLIJN Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de aanvullende werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken aanvullende of gewijzigde kosten kan vinden, heeft zij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het de werkzaamheden te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van de reeds uitgevoerd aanvullende of gewijzigde werkzaamheden. 

Artikel 9 – Prijzen en betaling 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief drukwerk en andere onkosten, reiskosten en verblijfkosten, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. Eventuele onkosten zullen in een zodanig geval worden berekend op basis van nacalculatie. 2. Opdrachtgever dient het overeengekomen bedrag ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van BY CARLIJN binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij expliciet anders overeengekomen. 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is BY CARLIJN gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand. 4. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling dient te betalen, vindt betaling plaats alvorens de Dienst wordt uitgevoerd en/of de fotoreportage wordt opgeleverd. 5. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten en/of producten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die Diensten dan wel totstandkoming van de producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is BY CARLIJN gerechtigd om de aanvullende kosten, na Opdrachtgever op de hoogte te stellen, in rekening te brengen bij Opdrachtgever. 6. BY CARLIJN is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden Diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien BY CARLIJN kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt. 7. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst voldoet, is BY CARLIJN gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan.  8. BY CARLIJN hanteert de volgende betaaltermijnen, 50 procent van factuur na akkoord van offerte door opdrachtgever en 50 procent van factuur na oplevering eindproduct. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. 

Artikel 10 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor door BY CARLIJN gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal BY CARLIJN zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 3. Indien BY CARLIJN meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze hogere kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

Artikel 11 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. BY CARLIJN gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal BY CARLIJN de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@bycarlijn.com. 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van BY CARLIJN verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever BY CARLIJN tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 3. Indien BY CARLIJN op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

1. BY CARLIJN levert alle werken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan BY CARLIJN heeft voldaan. 2. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder haar houden van de aangekochte werken komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan BY CARLIJN worden vergoed door Opdrachtgever. 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. BY CARLIJN heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur, zaken en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichting(en) heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor BY CARLIJN gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 2. BY CARLIJN is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. BY CARLIJN is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 3. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. 

Artikel 14 – Overmacht

1. BY CARLIJN is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen. 2. Onder overmacht aan de zijde van BY CARLIJN wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van BY CARLIJN, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan BY CARLIJN zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van BY CARLIJN buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. Onder een overmachtssituatie worden tevens verstaan de weersomstandigheden gedurende en op de locatie van de opdracht waar BY CARLIJN haar werkzaamheden (op verzoek van Opdrachtgever) dient uit te voeren indien en voor zover deze weersomstandigheden naar inzicht van BY CARLIJN een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst verhinderen of enigszins beperken in de ruimste zin van het woord. BY CARLIJN en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde een nieuwe afspraak te maken. 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar. 4. Indien BY CARLIJN bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien het verrichten van Diensten en/of uitvoeren van opdrachten door BY CARLIJN leidt tot aansprakelijkheid van BY CARLIJN, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld zijdens BY CARLIJN. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 2. BY CARLIJN is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van (op)leveringstermijnen, gevolgschade, vertragingsschade en renteschade. 3. Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van BY CARLIJN, en deze schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is een Opdrachtgever en/of diens medewerkers of derden, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van BY CARLIJN. 4. BY CARLIJN is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien er sprake is van incidentele verwerking van een werk, dat aan een derde toebehoort, als onderdeel van ondergeschikte betekenis in een door BY CARLIJN (op)geleverde werk. 5. BY CARLIJN is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 6. BY CARLIJN staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens BY CARLIJN verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. BY CARLIJN sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door BY CARLIJN geleverde Diensten. 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van BY CARLIJN vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij BY CARLIJN binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. 9. De aansprakelijkheid van BY CARLIJN eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen. 

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van BY CARLIJN berusten bij BY CARLIJN en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij deze rechten reeds aan derden toebehoren. 2. Enkel en alleen ingeval Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen en tegen een aanvullende vergoeding kunnen de IE-rechten en auteursrechten van BY CARLIJN overgaan op Opdrachtgever. Partijen zullen ten behoeve van deze overdracht een nieuwe overeenkomst sluiten. 3. Het is Opdrachtgever verboden de werken te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van BY CARLIJN. Het is Opdrachtgever verboden om de werken waarop de intellectuele eigendomsrecht van BY CARLIJN rusten anders te gebruiken dan overeengekomen. 4.BY CARLIJN behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door haar opgeleverde werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen. 5. Indien Opdrachtgever zelf content aanlevert blijft deze content eigendom van Opdrachtgever en wordt deze niet overgedragen aan BY CARLIJN, tenzij anders overeengekomen. 6. Het is BY CARLIJN toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien BY CARLIJN door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. 7. BY CARLIJN heeft het recht om een volledige opname, weergave of gedeelte te maken van het opgeleverde en te plaatsen op haar website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht haar toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken. 8. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van BY CARLIJN wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van BY CARLIJN onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt. 

Artikel 17 – Geheimhouding

1. BY CARLIJN en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. 2. Indien BY CARLIJN op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en BY CARLIJN zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is BY CARLIJN niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst. 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die zij aan BY CARLIJN verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 2. Opdrachtgever vrijwaart BY CARLIJN van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 3. Opdrachtgever vrijwaart BY CARLIJN voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden. 

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan BY CARLIJN verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 5. Opdrachtgever vrijwaart BY CARLIJN voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door BY CARLIJN. 

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van BY CARLIJN of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@bycarlijn.com met als onderwerp “Klacht”. 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil BY CARLIJN de klacht in behandeling kunnen nemen. 3. BY CARLIJN zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen BY CARLIJN en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. BY CARLIJN kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen BY CARLIJN en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Locatie Groningen, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere rechter als absoluut en relatief bevoegd aanwijzen bevoegde rechter aanwijzen. 

Groningen, 10 maart 2021.

 

BY CARLIJN

Damsterdiep 10

9717 SK Groningen

info@bycarlijn.com

  • Instagram
  • Pinterest
  • Facebook

© BY CARLIJN 2021

bottom of page